ΕΣΠΑ
H επιχείρηση «Οδοστάθμευση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 του ΕΣΠΑ, με κωδικό έργου ΑΤΤΕ3-0185528. Οι επιχειρήσεις του κλάδου του χονδρικού εμπορίου συσκευών καταγραφής, μέτρησης της ώρας, παρκομέτρων, χρονοδιακοπτών, αντιμετωπίζουν, λόγω της νόσου Covid-19 που βρίσκεται σε έξαρση, δυσκολία ρευστότητας και διά ζώσης συνεργασίας/ επαφής με παλαιούς και νέους πελάτες τους, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η επιβίωσή τους και να χάνονται σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξής τους. Στόχος του έργου είναι να παρασχεθεί στοχευμένα δημόσια στήριξη υπό τη μορφή κεφαλαίου κίνησης στην επιχείρηση «Οδοστάθμευση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα έχει επαρκή ρευστότητα στις - με άγνωστες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες - τρέχουσες συνθήκες, ήτοι να μπορέσει το έτος 2021 να ανταποκριθεί με ικανοποιητικό τρόπο στις υποχρεώσεις της προς τρίτους και στα λειτουργικά της έξοδα, και να συμβάλει στην επιβίωση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας και της Ελληνικής οικονομίας.

Wayfarer200

Wayfarer200c2
Wayfarer200c1
Wayfarer200 – Driver Console
  • Fully tiltable colour driver interface
  • Future-proofed Microsoft Windows CE Operating System
  • Integral WLAN and GPRS/3G

Description

Wayfarer200

Wayfarer200 is an open-platform electronic ticket machine designed to support the complex fare collection requirements of public transport operators. The technology is installed on over 18,000 buses across the UK and Australia and is a key strategic component in the roll out of ITSO concessionary and commercial smart cards in the UK.

Wayfarer200 can operate either as a stand-alone cash and smart card ticketing processor or as the primary driver console and gateway for other on-bus systems, such as RTI, Fleet Management and CCTV – with fast, secure data communication to the back office.

The platform uses the future-proofed Microsoft Windows CE Operating System and benefits from integral WLAN and GPRS/3G.

Benefits

  • Reduced boarding times and enhanced service performance
  • Capable of smart card, paper-based and mobile transactions, with top up enabled on-bus, on platform, in-store or online
  • Handles all contactless smart cards/tags and types including passes, stored value and multi-journey
  • Improved driver and passenger experience

Competitive Advantage

A fully modular and upgradable platform, enabled to transact the latest industry protocols, including NFC, and fully adaptable to on-vehicle and point of sale locations. Links seamlessly to Parkeon’s sophisticated back office architecture, delivering efficiency gains for operators and an enhanced user experience for passengers.

Wayfarer200 is designed for an extended service life, thereby minimising overall whole life operating costs.