ΕΣΠΑ
H επιχείρηση «Οδοστάθμευση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 του ΕΣΠΑ, με κωδικό έργου ΑΤΤΕ3-0185528. Οι επιχειρήσεις του κλάδου του χονδρικού εμπορίου συσκευών καταγραφής, μέτρησης της ώρας, παρκομέτρων, χρονοδιακοπτών, αντιμετωπίζουν, λόγω της νόσου Covid-19 που βρίσκεται σε έξαρση, δυσκολία ρευστότητας και διά ζώσης συνεργασίας/ επαφής με παλαιούς και νέους πελάτες τους, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η επιβίωσή τους και να χάνονται σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξής τους. Στόχος του έργου είναι να παρασχεθεί στοχευμένα δημόσια στήριξη υπό τη μορφή κεφαλαίου κίνησης στην επιχείρηση «Οδοστάθμευση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα έχει επαρκή ρευστότητα στις - με άγνωστες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες - τρέχουσες συνθήκες, ήτοι να μπορέσει το έτος 2021 να ανταποκριθεί με ικανοποιητικό τρόπο στις υποχρεώσεις της προς τρίτους και στα λειτουργικά της έξοδα, και να συμβάλει στην επιβίωση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας και της Ελληνικής οικονομίας.

Axio Touch

axio1
axio3
Axio Touch Validator

Quick and easy boarding for a better travel experience

 • Colour high-resolution touchscreen
 • Audio assistance
 • Passenger real time information
 • Full customization including graphics and functionality
 • Comprehensive connectivity
 • High performance processor
 • Flexible pole or wall mounting
 • Quick and secure access for maintenance

Description

Axio Touch Validator

Axio Touch is a user-friendly and interactive on-board or fixed validator, offering contactless technology to speed up passenger boarding, reduce maintenance costs and decrease the opportunity for fraud.

Stylish and compact design with advanced customization capabilities

 • IML (In Mould Labelling) patented unique technology for high quality and robust on-demand 4-colour graphics design
 • Large choice of case colours

High level of functionality and performance

 • Supports all smart card/tag technologies, including NFC, 2D barcodes, co-branded bank and transit contactless cards
 • Provides the operator with the ability to introduce new and more flexible ticketing products in the future
 • Automatic updating of cards via a comprehensive action list
 • Capability to integrate with on-board bus driver consoles and third-party intelligent transportation systems
 • Provides fast processing to speed-up boarding times
 • Features easy and ergonomic operation

Real time information

 • Clear advice given to passengers, using coloured pictograms, visual indicators, sound and spoken audio assistance for visually impaired travellers (communicating status of validation, information regarding smart card validity, season ticket status, balance, list of contracts, recent transactions)
 • Real time passenger information such as network maps to help choose or reach destinations, ‘Next stop’ indicator, flash alerts during disruptions
 • Local information based on vehicle location systems – providing dynamic advertisements for local shops, nearest cinema with schedules, transport service transfers at next stop and departure times upon arrival at each stop

Robust, reliable, proven

 • Widely deployed worldwide
 • Qualified and well-proven components
 • Optimised to meet all requirements of the mobile world of bus and tram travel

Future-proof open architecture

 • Based on Microsoft Windows or the open-source Android Operating System makes development of additional features, advanced services and applications easy and fast
 • Can be integrated with a driver console or used as a standalone unit

Cost-effective

 • Service friendly design, can be easily and quickly exchanged
 • Remote or local access for maintenance
 • Remote software downloading for updates