ΕΣΠΑ
H επιχείρηση «Οδοστάθμευση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 του ΕΣΠΑ, με κωδικό έργου ΑΤΤΕ3-0185528. Οι επιχειρήσεις του κλάδου του χονδρικού εμπορίου συσκευών καταγραφής, μέτρησης της ώρας, παρκομέτρων, χρονοδιακοπτών, αντιμετωπίζουν, λόγω της νόσου Covid-19 που βρίσκεται σε έξαρση, δυσκολία ρευστότητας και διά ζώσης συνεργασίας/ επαφής με παλαιούς και νέους πελάτες τους, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η επιβίωσή τους και να χάνονται σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξής τους. Στόχος του έργου είναι να παρασχεθεί στοχευμένα δημόσια στήριξη υπό τη μορφή κεφαλαίου κίνησης στην επιχείρηση «Οδοστάθμευση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα έχει επαρκή ρευστότητα στις - με άγνωστες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες - τρέχουσες συνθήκες, ήτοι να μπορέσει το έτος 2021 να ανταποκριθεί με ικανοποιητικό τρόπο στις υποχρεώσεις της προς τρίτους και στα λειτουργικά της έξοδα, και να συμβάλει στην επιβίωση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας και της Ελληνικής οικονομίας.

Transportation

Με εξοπλισμό εγκατεστημένο σε μέσα μαζικής μεταφοράς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η εταιρεία μας υποστηρίζει προγράμματα μαζικής διαμετακόμισης, τα οποία είναι πολυτροπικά, εύχρηστα και σε αρμονία με τις ανάγκες της ζωής του 21ου αιώνα.
Συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων, σιδηροδρόμων, τραμ και πορθμείων για να βελτιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους μέσω αυτόματων πλατφορμών συλλογής εισιτηρίων, συστημάτων διαχείρισης στόλου, φιλοξενουμένων back offices και τεχνολογίας πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.
Η προσέγγιση αυτών των λύσεων μεταφοράς παρέχει στις αρχές διαμετακόμισης και στους μεταφορείς μια αδιάκοπη πορεία προς τη βέλτιστη απόδοση, διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογία συμβαδίζει πάντα με τις ανάγκες των πελατών.