ΕΣΠΑ
H επιχείρηση «Οδοστάθμευση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 του ΕΣΠΑ, με κωδικό έργου ΑΤΤΕ3-0185528. Οι επιχειρήσεις του κλάδου του χονδρικού εμπορίου συσκευών καταγραφής, μέτρησης της ώρας, παρκομέτρων, χρονοδιακοπτών, αντιμετωπίζουν, λόγω της νόσου Covid-19 που βρίσκεται σε έξαρση, δυσκολία ρευστότητας και διά ζώσης συνεργασίας/ επαφής με παλαιούς και νέους πελάτες τους, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η επιβίωσή τους και να χάνονται σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξής τους. Στόχος του έργου είναι να παρασχεθεί στοχευμένα δημόσια στήριξη υπό τη μορφή κεφαλαίου κίνησης στην επιχείρηση «Οδοστάθμευση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα έχει επαρκή ρευστότητα στις - με άγνωστες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες - τρέχουσες συνθήκες, ήτοι να μπορέσει το έτος 2021 να ανταποκριθεί με ικανοποιητικό τρόπο στις υποχρεώσεις της προς τρίτους και στα λειτουργικά της έξοδα, και να συμβάλει στην επιβίωση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας και της Ελληνικής οικονομίας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η URBAN MOBILITY ιδρύθηκε το 2017 για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών στις πόλεις που ζουν και εργάζονται. Δεδομένου ότι το 30% της κυκλοφορίας στην πόλη και η προκύπτουσα μόλυνση οφείλεται στη θέση στάθμευσης και στο χαμηλό ποσοστό μεταγωγής του χώρου στάθμευσης, είναι εμφανής η ανάγκη για έξυπνη κίνηση και στάθμευση.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εταιρεία είναι παρούσα σε περισσότερες από 4.000 πόλεις σε 60 χώρες, παρέχοντας λύσεις σε μια εκτεταμένη και εδραιωμένη πελατεία, συμπεριλαμβανομένων  Δήμων, μεταφορέων και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. Η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών που βελτιώνουν την απόδοση και αποφέρουν σημαντική απόδοση της επένδυσης είναι από τους κυρίαρχους στόχους της εταιρείας. Η τεχνογνωσία και η ηγετική θέση στην αγορά, εξασφαλίζουν την εισαγωγή και ανάπτυξη αναδυόμενων τεχνολογιών που συνθέτουν ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η URBAN MOBILITY προσφέρει και υποστηρίζει αυτές τις καινοτόμες υπηρεσίες στην ελληνική αγορά.