ΕΣΠΑ
H επιχείρηση «Οδοστάθμευση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 του ΕΣΠΑ, με κωδικό έργου ΑΤΤΕ3-0185528. Οι επιχειρήσεις του κλάδου του χονδρικού εμπορίου συσκευών καταγραφής, μέτρησης της ώρας, παρκομέτρων, χρονοδιακοπτών, αντιμετωπίζουν, λόγω της νόσου Covid-19 που βρίσκεται σε έξαρση, δυσκολία ρευστότητας και διά ζώσης συνεργασίας/ επαφής με παλαιούς και νέους πελάτες τους, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η επιβίωσή τους και να χάνονται σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξής τους. Στόχος του έργου είναι να παρασχεθεί στοχευμένα δημόσια στήριξη υπό τη μορφή κεφαλαίου κίνησης στην επιχείρηση «Οδοστάθμευση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα έχει επαρκή ρευστότητα στις - με άγνωστες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες - τρέχουσες συνθήκες, ήτοι να μπορέσει το έτος 2021 να ανταποκριθεί με ικανοποιητικό τρόπο στις υποχρεώσεις της προς τρίτους και στα λειτουργικά της έξοδα, και να συμβάλει στην επιβίωση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας και της Ελληνικής οικονομίας.

Infigo

Infigo

Εισιτήρια και επικύρωση σε ένα

 • Ιδανικά για την παρακολούθηση των συνθηκών επί του οχήματος
 • Ευέλικτος σχεδιασμός και ανοιχτή δομή
 • Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής προϊόντος
 • Εύχρηστη διασύνδεση οδηγού
 • Υψηλή απόδοση

Περιγραφή

Καθώς η κινητικότητα των ανθρώπων επηρεάζει όλο και περισσότερο τον τρόπο ζωής και τη ζωτικότητα του πληθυσμού μιας πόλης, η παρακολούθηση των ναύλων μέσω της διαδικασίας επικύρωσης συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών μεταφοράς. Επιτρέπει επίσης έναν εύλογο καταμερισμό εσόδων μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης εντός ενός διατροπικού συστήματος.

Το Infigo είναι μια επανδρωμένη κονσόλα πωλήσεων εισιτηρίων και σταθμός επικύρωσης, ιδανικός για μέσα στα οχήματα (λεωφορεία, τραμ, τρένα, υπόγεια συστήματα).

Το Infigo παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο αγοράς των πελατών για να βοηθήσει τη διοίκηση της εταιρείας. Επίσης, βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες, μειώνει την απάτη, βελτιώνει τη διαχείριση εσόδων και παρακολουθεί μεμονωμένους οδηγούς και διαδρομές.

Η Infigo μπορεί να διασυνδεθεί με απομακρυσμένους επικυρωτές έξυπνων καρτών (AXIO TOUCH…) για να παρέχει ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα για τις σημερινές σύγχρονες απαιτήσεις έκδοσης εισιτηρίων.

Ευπροσάρμοστο σχεδιασμό και δομή που εγγυάται το μέλλον

 • Βασισμένο στο πολύ δημοφιλές λειτουργικό σύστημα Android για να διευκολύνει και να αναπτύξει επιπρόσθετα χαρακτηριστικά, προηγμένες υπηρεσίες και εφαρμογές από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
 • Προσαρμόσιμο για να παρέχει ένα βασικό ή πλήρως ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων ικανό να αναπτυχθεί, αν είναι απαραίτητο, για να συμβαδίσει με τις απαιτήσεις του πελάτη.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως κονσόλα οδηγού λεωφορείου.

Έκδοση και επικύρωση εισιτηρίων σε μια φορητή συσκευή

 • Γρήγορη και ασφαλής επεξεργασία για την επιτάχυνση του χρόνου επιβίβασης
 • Προσφέρει φιλική και πολύτιμη εξυπηρέτηση στους επιβάτες χωρίς να μειώνεται η λειτουργική αποτελεσματικότητα και ο σχεδιασμός διαχείρισης.
 • Παρέχει μια διεπαφή για λειτουργία έξυπνων καρτών καθώς και μια διεπαφή για συστήματα πληροφοριών επιβατών σε πραγματικό χρόνο.
 • Χειρίζεται όλες τις έξυπνες ανέπαφες κάρτες / ετικέτες και τύπους, συμπεριλαμβανομένων των πάσων και των πολλαπλών ταξιδιών.
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης απενεργοποίησης των επικυρωτών κατά την επιθεώρηση.

Πάντα διαθέσιμες πληροφορίες

 • Συμβουλεύει τους επιβάτες σχετικά με την κατάσταση επικύρωσης, πληροφορίες σχετικά με την εγκυρότητα της έξυπνης κάρτας, την κατάσταση των εισιτηρίων και το υπόλοιπο.
 • Το τοπικό έξυπνο σύστημα και οι πληροφορίες επιβατών σε πραγματικό χρόνο που παρέχουν την εξέλιξη της διαδρομής, για παράδειγμα, με βάση την επικοινωνία GPRS και τα συστήματα εντοπισμού θέσης επί οχημάτων (GPS).
 • Διανέμει στους επιβάτες σε πραγματικό χρόνο τοπικές πληροφορίες μέσω συνδέσεων με τους επικυρωτές AXIO TOUCH.

Ισχυρό, αξιόπιστο

 • Αναπτυγμένο σε όλο τον κόσμο.
 • Πιστοποιημένα και δοκιμασμένα υποσυστήματα για παρόμοια χρήση.
 • Βελτιστοποιημένο για να καλύψει όλες τις απαιτήσεις του μετακινούμενου κόσμου με το λεωφορείο και το τραμ.